Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Zaproszenie na szkolenia dla rolników

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok.

Od 15 marca do 15 maja można składać do BP ARiMR w Kępnie wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. BP Kępno pracuje w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.
Zachęcamy rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę.
BP ARiMR w Kępnie wraz WODR Kępno organizują szkolenia informacyjne dla rolników w zakresie przyznania płatności obszarowych w roku 2017 oraz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatności w roku bieżącym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 24.03.2017r. o godz. 10:00 w Mroczeniu Sala OSP, a drugie spotkanie odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 09:30 w Perzowie Sala GOK.

2_SZKOLENIE arimr_2017_Mroczeń_Strona_1
Najważniejsze zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017:
1. Płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych.
W miejsce dotychczasowej płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności:
- Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
- Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych.
Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do uprawy bobiku, grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), soi zwyczajnej, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione. Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy.
Płatność do roślin pastewnych obejmie takie gatunki jak esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata i wyka siewna. Płatność przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin w formie mieszanek. Wprowadzono zakaz przeznaczania upraw paszowych roślin wysokobiałkowych na zielony nawóz (przyorywanie).
Płatności będą przysługiwały maksymalnie do 75 ha upraw.

2. Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich.
Wycofano uprawę malin z dalszego wsparcia, a więc płatność będzie obejmowała tylko uprawę truskawek. Powodem zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym.
3. Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych.
W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do powierzchni uprawy buraków kwotowych.
4. Płatności związane do zwierząt.
Płatność do owiec oraz płatność do kóz – do wniosku nie dołącza się Oświadczenia
o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (system bezwnioskowy).
Płatność do bydła będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie
z dotychczasowych 30 szt.).
Płatność do krów będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie
z dotychczasowych 30 szt.). Płatność do bydła lub płatność do krów – przysługuje do zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności, tj. spełnienie kryterium wieku, płci (w przypadku płatności dla krów), okresu przetrzymywania.
5. Płatność dla młodych rolników.
Płatność dla młodych rolników – rolnik, który pozostaje w związku małżeńskim i razem z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne, podaje we wniosku numer PESEL małżonka w celu zweryfikowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez małżonka.
6. Dodatkowe zmiany.
Płatność ONW – przysługuje do powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2017 r., wynoszącej nie więcej niż 75 ha, a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie wynoszącej nie więcej niż 300 ha.
Płatność ONW, płatność rolnośrodowiskowa, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i płatność ekologiczna – przysługuje do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na dzień 31 maja 2017 r. beneficjent posiada do tych gruntów tytuł prawny.
Do gruntów, na których położone są lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe mogą być przyznane płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności rolniczej, a jej prowadzenie nie jest utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
zsp2-bhp-6
Kępno: Wyłoniono laureatów konkursu o BHP

W piątek 17 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zorganizowane zostały pod hasłem „BEZPIECZNIE OD...

Zamknij