Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

XXII Sesja Rady Gminy Perzów

18 października br. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Perzów.

W trakcie sesji starszy sierżant Anna Lubojańska z KPP w Kępnie przedstawiła zebranym zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Następnie radni przystąpili do obrad nad projektami uchwał.
Radni jednogłośnie zadecydowali o utworzeniu żłobka gminnego w Perzowie. Uchwalili jego statut oraz ustalono wysokość opłat za pobyt dziecka.
Żłobek ma funkcjonować od dnia 1 stycznia 2017r. Opłaty jakie będą związane z pobytem dziecka w żłobku przedstawiają się następująco:
1. pobyt w wymiarze nieprzekraczającym pięciu godzin dziennie – opłata w wysokości 5,00 zł. za dzień.
2. za pobyt w żłobku w wymiarze dłuższym aniżeli pięć godzin, jednakże nieprzekraczającym dziesięciu godzin dziennie w wysokości 1,00 zł. za każdą rozpoczętą kolejną godzinę.
3. opłata za wydłużony, ponad dziesięć godzin dziennie, pobyt dziecka w żłobku została określona w wysokości 12,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
Maksymalna opłata jaką będą musieli ponieść rodzice za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka wynosić będzie 5,50 zł. dziennie.

Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Radni dokonali zmian w budżecie gminy przeznaczając dodatkowe środki na wsparcie inwestycji. Największą zmianą w budżecie na 2016 rok podjęta na sesji 18 października było zwiększenie łącznych nakładów na „Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie” . Inwestycja pochłonie 4102759,21 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na dobudowę oświetlenia, dodatkowe środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczono również modernizację dróg gminnych. Na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Perzów ze względu na wyższe koszty zakupu i mniejszą dotację z budżetu państwa przeznaczono dodatkowe 30.000,00 zł. Łączny wkład gminy w zakup samochodu wynosić będzie 70000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch edycja 2016 moduł 1 zwiększono wydatki na zadanie „Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7 obręb Perzów” o kwotę 124.431,00 zł. Pozyskana kwota pozwoli na kompleksowe dokończenie budowy i wyposażenie żłobka. Łączna dotacja na budowę żłobka wynosi 547 123,00zł.
Dokonane zmiany w budżecie znalazły swoje odzwierciedlenie w zmianie wieloletniej prognozy finansowej.

Do porządku obrad wprowadzono dwie dodatkowe uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Perzów, gmina Perzów oraz w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kępno. Przyjęcie regulacji wynika z wniosku Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie opinii w zakresie przedmiotowych uchwał, który wpłynął do Rady Gminy Perzów w dniu 17 października 2016 roku. Treść przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odpowiada uprzedniemu wnioskowi Wójta Gminy Perzów i jest zgodna z planami inwestycyjnymi.

perzow-sesja-7perzow-sesja-6perzow-sesja-5perzow-sesja-4perzow-sesja-3perzow-sesja-2perzow-sesja-1

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
trzcinica-gawinski-1
Wieczór autorski Zbigniewa Gawińskiego

W piątkowy wieczór, 21. października 2016 roku odbyło się spotkanie z okazji debiutu autorskiego Zbigniewa Gawińskiego - autora pochodzącego z...

Zamknij