Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Wójt z absolutorium

21 czerwca 2016 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Trzcinica.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk. Jednym z tematów sesji było udzielenie absolutorium. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Maryniak przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica absolutorium za 2015 rok. Na obecnych 15 radnych, 15 było za, a więc uchwałę podjęto jednogłośnie. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował radnym za udzielone absolutorium, podziękował także pracownikom Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz radnym i sołtysom za pomoc i wsparcie gdyż pozytywna realizacja budżetu 2015 roku jest wspólnym osiągnięciem.
Dochody w 2015 roku wraz z dochodami pozabudżetowymi zostały wykonane na poziomie 17 231 084,94 złotych czyli około 105% planu, w ubiegłym roku było to 15 459 152,88 złotych. W kwocie dochodów znalazły się dochody własne w kwocie 6 256 535,45 złotych czyli około 38% wszystkich dochodów, w tym 1 082 930,25 złotych (w ubiegłym roku 1 081 774,37 złote)podatek od osób fizycznych czyli około 6,5% wszystkich dochodów, podatek od osób prawnych 845 411,60 złotych czyli około 5% wszystkich dochodów, natomiast udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa to 2 066 590,93 złotych czyli około 12,4% wszystkich dochodów. Otrzymane z budżetu państwa subwencje to 7 045 129 złote czyli około 42,4% wszystkich dochodów a dotacje na zadania własne i zlecone to 2 174 665,11 złote czyli około 13,1% wszystkich dochodów. Kolejną pozycją dochodową są środki z budżetu Unii Europejskiej i pozyskane zewnętrzne środki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1 754 755,38 złote w ubiegłym roku było to 1 559 389,34 złote. Natomiast wydatki wraz z wydatkami pozabudżetowymi wyniosły 16 040 733,69 złote. Na zakończenie roku 2015 wolne środki wyniosły 1 994 619,60 złote i zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w bieżącym lub następnych latach. Spłacono 463 778 złotych kredytów i pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie wcześniejszych inwestycji i na koniec roku 2015 zadłużenie wyniosło około 16,8% dochodów (w ubiegłym roku 21,9%). Inwestycje w 2015 roku łącznie z inwestycjami pozabudżetowymi to 3 273 136,62 złote (w ubiegłym roku 3 163 197,58 złote). Wzorem lat ubiegłych zabezpieczono środki w kwocie 147 101,99 złotych na różne zadania i imprezy we wszystkich sołectwach realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2015 roku wzrósł majątek Gminy Trzcinica o kwotę 5 186 237,09 złote do kwoty 45 889 472,30 złotych.
Radni w trakcie obrad podjęli szereg innych uchwał między innymi dotyczącą budżetu na rok 2016, dochody wzrosły o kwotę 239 326,65 złotych, o taką sama kwotę wzrosły wydatki, w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także określenia przystanków komunikacyjnych. Podjęto uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie oraz dla Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Wyrażono także zgodę na nabycie przez Gminę Trzcinica dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”. Zapoznano się także z pismem Poseł Andżeliki Możdżanowskiej w sprawie kontynuowania działań i realizacji budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11. Sesja zakończyła się wolnymi głosami i wnioskami. Część z pytań dotyczyła dróg powiatowych na, które odpowiedziała Radna Powiatowa Renata Ciemny.

trzcinica-absolutorium-2 trzcinica-absolutorium-3 trzcinica-absolutorium-4

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policja Kepno
Spłonął samochód

Do całkowitego spalenia samochodu osobowego doszło w minionych dniach na drodze S8. Kierowca nie odniósł obrażeń ciała.  24 czerwca br.,...

Zamknij