Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Radni apelują o pomoc dla rolników

Susza na terenie gmin powiatu kępińskiego oraz jej skutki były tematem Nadzwyczajne Sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która dobyła się 20 sierpnia br.

Podczas posiedzenia omawiana była sytuacja, jaka panuje obecnie w rolnictwie. Susza, jaka od dłuższego czasu utrzymuje się w kraju spowodowała ogromy deficyt w uprawach roślin także na terenie naszego powiatu.  Podkreślić należy, iż obrady związane były z prośbą Starosty Ostrzeszowskiego – Lecha Janickiego, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który przychylił się do apelu minister Andżeliki Możdżanowskiej o pilne podjęcie tematów podczas sesji powiatowych na terenie Wielkopolski, w kwestii oszacowania start spowodowanych suszą oraz wypłaty stosownych rekompensat dla rolników z tego tytułu.

Straty zaczęły być notowane już w końcu lipca. Najwięcej ubytków bo ok 40 – 50 % już wówczas było w zbożach jarych, następnie w ziemniakach (20 – 30 %) oraz kukurydzy. Niestety w sierpniu sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. W następstwie suszy straty okazały się dość pokaźne i sięgnęły głównie upraw kukurydzy, są to straty sięgające min. 50 % i więcej - poinformowała Wioletta Szkopek, kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dodała również, że deficyt szacowany jest również w uprawie ziemniaków, który kształtuje się na poziomie ok. 40 %.

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego0

W ciężkiej sytuacji, ze względu na zaistniałe warunki, znajdą się głównie osoby związane umowami dotyczącymi produkcji rolnej. Będą straty w bazie paszowej, w związku z tym wzrosną koszty produkcji. Rolnicy będą musieli uzupełniać te braki zakupem zbóż … W maju i czerwcu kiedy opady miały wpływ na plony zbóż, opady deszczu kształtowały się na poziomie 37 mm w skali miesiąca co stanowi ok 25 % faktycznych opadów.  Najgorzej sytuacja wygląda w sierpniu i niestety teraz też nie zapowiada się na większe opady. Obecnie mamy 4,8 mm opadów, czyli 7 % jakie powinny wystąpić w miesiącu sierpniu. - powiedziała Wioletta Szkopek. Poinformowała również, że Wojewoda Wielkopolski niestety nie uznał strat kukurydzy w naszym powiecie. Jak wyjaśniła Pani kierownik podstawą do szacowania strat mają być wskaźniki Państwowego Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zapoznałam się z tymi tabelami i w całym naszym powiecie, we wszystkich gminach nie wykazano, że dla upraw kukurydzy wystąpiły niekorzystne warunki - mówiła W. Szkopek. Zapewniła również, iż trwają prace nad oceną szkód oraz starania o zmianę stanowiska wojewody. Podczas sesji głos zabrał również Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, który zwrócił uwagę, iż w złej sytuacji znajdują się również rolnicy prowadzący produkcję mieszaną czyli roślinną i zwierzęcą. Wiemy że susza nie tylko dotyka upraw roślinnych, ale także ludzi, którzy z tych upraw żyją, a to już się staje sprawą społeczną  … Dochód z produkcji rolnej zostanie uszczuplony ponieważ produkcja zwierzęca bardzo go winduje - mówił Wojtysiak.

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego4

Także radny Ryszard Dachowski podkreślił fakt, że w obecnej sytuacji z kłopotami finansowymi spotkać się  mogą również rolnicy, którzy dzierżawią grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Susza jaka spustoszyła setki hektarów upraw w naszym powiecie spowodowała, że jej skutki są nieodwracalne. Dodatkowo jeżeli nie nastąpią opady straty mogą się jeszcze pogłębić. 

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego5 Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego6

Po omówieniu sytuacji w powiecie, Rada Powiatu Kępińskiego jednogłośnie przyjęła oświadczenie w sprawie działań związanych z pomocą dla rolników dotkniętych suszą. W piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego radni zwracają uwagę na podjęcie działań związanych z niwelowaniem szkód w gospodarstwach rolnych. Opisują również tragiczną sytuację, jaka panuje obecnie na naszym terenie, jednocześnie wyrażając również troskę o przyszłość rolników i ich rodzin a także apelują o pomoc dla nich. 

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego1

 Oświadczenie Rady Powiatu Kępińskiego

OŚWIADCZENIE NR 1/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez organy administracji rządowej niezbędnych działań zmierzających do zniwelowania szkód w gospodarstwach rolnych objętych suszą.

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Kępińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 133, poz. 2157), Rada Powiatu Kępińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zniwelowania szkód w gospodarstwach rolnych objętych suszą.

Uzasadnienie
Rada Powiatu Kępińskiego z niepokojem przyjmuje napływające od producentów rolnych informacje o dramatycznie rosnących stratach w uprawach spowodowanych długotrwałą suszą. Przy utrzymującym się od wielu tygodni deficycie opadów, potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, doszło do znacznego obniżenia plonów rolniczych. Dotychczas na naszym terenie straty wystąpiły głównie w zbożach jarych. Największe szkody wystąpiły w mieszankach zbożowych i jęczmieniu jarym – od 40 do 50%. Dodatkowo straty w jakości ziarna oscylują między 20, a 30%. Część mieszanek zbożowych jarych w ogóle nie została zebrana przez rolników, ponieważ było to nieopłacalne. Uprawy w tych przypadkach zostały przeorane. Nieco mniejsze straty zaobserwowano w zbożach ozimych, jednak są one głównie spowodowane złym przezimowaniem, ewentualnie chorobami grzybowymi i oscylują w granicach od 20 do 30%. Z kolei, w przypadku użytków zielonych – straty wynoszą ok. 50%, co powoduje brak pokarmu dla bydła mlecznego. Rolnicy obecnie zużywają zapasy, które powinny być przeznaczone na okres zimowy. W perspektywie rocznej może to spowodować załamanie sytuacji ekonomicznej wielu gospodarstw rolnych poprzez konieczność zakupu drogich pasz objętościowych. Dalszą konsekwencją będą problemy w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła mlecznego i mięsnego.
W następstwie suszy utrzymującej się na terenie powiatu kępińskiego, w miesiącu sierpniu największe straty wystąpią w uprawach kukurydzy oraz ziemniaków. W uprawach kukurydzy przeznaczonej na ziarno kolby wykształcone są na poziomie 50 % lub mniej. Kukurydza przeznaczona na kiszonkę jest ścinana i zakiszana. Znaczne grono producentów w związku z niewykształconą i zasychającą kolbą zakisza również kukurydzę uprawianą na ziarno. Pozyskana masa kiszonkowa ze względu na wysuszenie będzie miała znikomą wartość paszową. Ogólne straty w plonach oscylują w przedziale od 60 do 100 %.

Również uprawa ziemniaków osiągnie spadek o około 40%. Na obecną chwilę obserwuje się całkowicie zaschnięte części zielone, co wskazuje na zakończenie wegetacji tych roślin. Dla producentów rolnych rodzi to konsekwencje w postaci problemów z wywiązywaniem się z umów kontraktowych z odbiorcami.
Pomimo iż, w Powiecie Kępińskim nie wystąpiła susza w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, to ze względu na rodzaj występujących na naszym terenie gleb piaszczystych bardzo lekkich i lekkich (87%), szkody w rolnictwie są znaczące i nieodwracalne. Dodatkowo, w przypadku braku opadów będą się one znacznie powiększały.
Zgodnie z Zarządzeniami Wojewody, którymi powołane zostały komisje do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, szacunkiem objęte zostały tylko zboża ozime i jare. Na podstawie zaleceń Wojewody szacunkiem strat nie są objęte użytki zielone (łąki, pastwiska), rośliny strączkowe, kukurydza oraz ziemniaki.

Uwzględniając powyższe, Rada Powiatu Kępińskiego występuje z wnioskiem o oszacowanie stanu szkód w użytkach zielonych, roślinach strączkowych, kukurydzy oraz ziemniakach. Ponadto Rada Powiatu Kępińskiego proponuje podjęcie działań zmierzających do:
· umorzenia podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu;
· dopłaty w odpowiedniej wysokości do każdego hektara użytków rolnych, na których poziom strat przekroczył 30%;
· zmiany zasad obliczania obniżenia dochodu poszkodowanych gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą poprzez wyliczenie procentowe wartości strat w oparciu o realne pomniejszenie plonów, a nie dochodów;
· odroczenia spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów preferencyjnych;
· odstępstwa od terminów stosowania poplonów dla realizacji tzw. zazieleniania.
· zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczenia i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
Przyjmując powyższe stanowisko, Rada Powiatu Kępińskiego wyraża głęboką troskę i zaniepokojenie o przyszłość rolników i ich rodzin i apeluje o dołożenie wszelkich starań w celu udzielenia im skutecznej pomocy. Rada uważa, iż bez odpowiedniej interwencji ze strony instytucji rządowych może dojść do długotrwałego znaczącego ograniczenia produkcji rolniczej zarówno w obszarze upraw jak i hodowli.

Otrzymują:
1. Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
2. Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Pan Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego3 Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kępińskiego2

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
latarnia
W gminie Bralin będzie jaśniej i bezpieczniej

Systematycznie, w miarę  możliwości realizowane są wnioski mieszkańców gminy Bralin dotyczące oświetlenia ulicznego. W ubiegłym roku rozbudowa linii oświetlenia została zrealizowana...

Zamknij