Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Premie dla młodych rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”

w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”
w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.).
Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:
w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym;
przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 – 150 000 euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej).

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł. i wypłaca się ją w dwóch ratach:
I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ta decyzja, w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy – po realizacji biznesplanu.
Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie
lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie,
w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe
o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz
z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych
i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
modernizacja dróg 2 -str
Inwestycje w gminie Trzcinica

Inwestycja gazu Rozpoczęła się inwestycja gazu ziemnego na ulicy Armii Krajowej w Laskach. Wykonawcą zadania jest firma P.U.G. „OL-GAZ”. Inwestycja...

Zamknij