Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Podsumowanie inwestycji Gminy Kępno

Podczas sesji absolutoryjnej podsumowano inwestycje oraz budżet Gminy Kępno.

W czasie obrad udzielono również absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno Piotrowi Psikusowi.

1. Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową:

Jednym z priorytetowych kierunków inwestowania środków budżetu Gminyu Kępno jest gminna infrastruktura drogowa. W 2017 rok z budżetu wydano na ten cel łącznie ponad 10,5 mln zł, przystępując do realizacji 28 zadań na terenie całej Gminy.
Najważniejszym z tych zadań był I etap przebudowy drogi Mechnice-Olszowa obejmujący budowę drogi gminnej Olszowa – Kierzno.
Wydatki poniesione w 2017 roku na to zadanie, to 3.827.453,62 zł
Pozyskane dotacje na ten cel:
a/ 1.338.838,00 zł z budżetu Powiatu Kępińskiego,
b/ 1.749.052,00 zł z Budżetu Państwa w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Kępnie:

W ramach wydatków majątkowych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w minionym roku z budżetu naszej Gminy dofinansowano kwotą 399.869,00 zł zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w Kępnie. Całkowita wartość zakupionego samochodu, to 800.000,00 zł. Pozostała kwota została pozyskana z dofinansowania z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:

W ramach rozbudowy budynków oświatowych na terenie naszej Gminy, w minionym roku przystąpiono do robót budowlanych przy rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Wydatki przeznaczone w 2017 roku na to zadanie, to 1.181.441,19 zł. 

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie:

Drugim zadaniem inwestycyjnym w zakresie oświaty jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie. W 2017 roku na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.140.141,81 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Unii Europejski w ramach WRPO na lata 2014-2020, w kwocie 595.195,49 zł, które będzie wypłacone w formie refundacji w br.

5. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie:

Kolejnym ważnym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym rozbudowy budynków oświatowych była rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie. W 2017 roku na to zadanie wydano środki w wysokości 738.392,82 zł. Część tych środków zostanie pokryta dofinansowaniem z budżetu Unii Europejski w ramach WRPO na lata 2014-2020. Pozyskana dotacja to 558.847,79 zł, z czego w 2017 roku do budżetu naszej Gminy wpłynęły środki w wysokości 252.320,38 zł.

6. Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej:

W 2017 roku zakończono przebudowę skweru przy ul. Spółdzielczej w Kępnie, której całkowity koszt wyniósł 479.564,31 zł. W 2017 roku na zadanie to wydano 207.886,00 zł.

7. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi:

2017 rok był pierwszym rokiem, w którym Gmina Kępno udzielała
dotacji na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie
ich źródłami proekologicznymi. Na ten cel wydano łącznie
139.580,07 zł, dofinansowując wymianę 46 pieców.

8. Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku:

2017 rok to kolejny rok modernizacji kina Sokolnia. W minionym
roku na ten cel w formie dotacji dla Kępińskiego Ośrodka Kultury
przekazano kwotę 823.870,84 zł.

9. Remont i termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej

W ramach rozbudowy i modernizacji bazy sportowej na terenie Gminy w 2017 rok zrealizowano remont i termomodernizację hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na ten cel wydano 2.294.448,39 zł. Na realizację tego zadania Gminie naszej udało się uzyskać 567.200,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

10. Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno:

Drugim ważnym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym bazy sportowej było zadanie pn: „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno”. W 2017 roku na zadanie to wydano 667.824,02 zł. W ramach tej kwoty realizowano 3 boiska: na Osiedlu Mściwoja w Kępnie oraz w Szkołach Podstawowych Nr 3 w Kępnie i w Mikorzynie. Zadanie to również uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota dofinansowania, która w 2017 roku zasiliła nasz budżet, to 200.000,00 zł.

11. Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno:

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w zakresie sportu, na które Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie jest budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018. W 2017 roku z budżetu Gminy wydano na to zadanie 294.785,00 zł. Pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 339.433,00 zł i zostanie wypłacone po zakończeniu zadania.

12. Festiwal Trzech Kultur:

Ważnym wydarzeniem kulturalnym realizowanym w 2017 roku przez naszą Gminę był Festiwal Trzech Kultur, na organizację którego Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach postępowania dotacyjnego Dyplomacja publiczna 2017 komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2017” w kwocie 148.000,00 zł. 

13. Plan wykonanie   dochody, wydatki

Budżet  Gminy Kępno uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 roku zamknął  się po stronie dochodów kwotą 101.644.659,60 zł. W  trakcie całego roku wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 12.343.568,90 zł. i na koniec grudnia ubr. zamknęła się kwotą 113.988.228,50 zł. Zrealizowane w 2017 roku dochody to 111.465.064,39 zł., co stanowi 97,79 % planowych założeń.  Zatem wykonanie dochodów należy uznać za prawidłowe. 

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 108.494.659,60 zł. W wyniku zmian budżetu, na koniec 2017 r. suma planowanych wydatków wyniosła 129.388.022,75 zł.
Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 20.893.363,15 zł.
W 2017 r. wydatkowano kwotę 119.102.764,42 zł., co stanowi 92,05 % kwoty planowanej. Wydatki bieżące  wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie blisko 93  % planu, realizując wszystkie zapisane w budżecie obligatoryjne zadania gminy.  

14. Utrzymaniu stawek za odpady, wodę/kanalizację, podatki
Stawki podatków nie uległy zmianie od 2014 roku,  pomimo to  w
ubr. zanotowano o ponad 5% większe wpływy w podatku od
nieruchomości w stosunku do roku 2016.
     Stawki opłat za odpady obowiązują od .08.2016 roku,
     Ceny wody i kanalizacji obowiązują od 05.05.2016 roku.
Uchwała z dnia 17.09.2009 roku z mocą obowiązywania od
1.02.2010r. ostatnia zmiana taryfy wodno- kanalizacyjnej.

16. Wskaźniki zadłużenia
Zadłużenie  Gminy Kępno na koniec 2017 r. z tytułu obligacji,
kredytów i pożyczek długoterminowych oraz umów zaliczanych
do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu
publicznego wynosiło łącznie 32.926.000,00 zł., co stanowi 29,5
% w stosunku  do wykonanych dochodów w 2017 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2018 – 2029.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSCN2336
Dofinansowania dla Gminy Trzcinica

Gmina Trzcinica w ostatnim czasie pozyskała środki zewnętrzne na kilka dziedzin swojej działalności. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Zamknij