Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Rewitalizacja miasta i gminy

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego w dniu 11.10.2017 r.

Wpisanie na wykaz umożliwia ubieganie się o środki unijne przewidziane na wsparcie realizacji projektów rewitalizacyjnych m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (Priorytet Inwestycyjny 9b). Z kolei – w innych działaniach WRPO 2014+ oraz w innych programach pomocowych przewidziano preferowanie projektów rewitalizacyjnych wskazanych w programie rewitalizacji.

Program obejmuje następujące przedsięwzięcia i projekty:

Przedsięwzięcie 1. Rewitalizacja dzielnicy „Kamsiatka” (Kamczatka)
1.1. Przywrócenie dawnej świetności byłej dzielnicy żydowskiej w Kępnie oraz adaptacja zdewastowanej synagogi na salę koncertowo wystawową
1.2. Multimedia w synagodze
1.3. Organizacja cyklu koncertów „Trzy kultury – Kępno dawniej i dziś”
1.4. Przebudowa infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej i drogowej na obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej
1.5. Przebudowa infrastruktury technicznej w sieci ciepłowniczej na obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej
1.6. Organizacja cyku imprez „Żydowskie wieczory kulturalne”
1.7. Organizacja cyklu koncertów „Kępno dawniej i dziś”

Przedsięwzięcie 2. Przebudowa Biblioteki Samorządowej wraz z otoczeniem
2.1. Remont i kompleksowa przebudowa Biblioteki, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie wnętrz w nowoczesne rozwiązania sprzyjające promowaniu czytelnictwa
2.2. Utworzenie „Multimedialnej czytelni młodego mieszkańca”

Przedsięwzięcie 3. Kultura kluczem do rewitalizacji
3.1. Adaptacja budynku dawnego dworca PKP (Zachód) oraz części bocznicy kolejowej na potrzeby Kępińskiego Ośrodka Kultury
3.2. Organizowanie zajęć i wydarzeń artystycznych (koncertów, wystaw, warsztatów, kółek zainteresowań itp.)
3.3. Termomodernizacja budynku Kina Sokolnia
3.4. Zagospodarowanie na cele społeczne terenu przy kinie Sokolnia – parking wielopoziomowy wraz z infrastrukturą
3.5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieczynnej linii kolejowej 307 Kępno-Namysłów w celu poniesienia aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji
3.6. Prowadzenie cyklicznych zajęć z edukacji kulturalnej
3.7. Stworzenie zewnętrznej infrastruktury kulturalno-animacyjnej umożliwiającej realizowanie działań społecznych oraz sportowych
3.8. Przebudowa bocznicy kolejowej na parking buforowy – parking miejski.

Przedsięwzięcie 4. Tereny zielone na nowo
4.1. Uporządkowanie Parku 700-lecia oraz dostosowanie przestrzeni do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
4.2. Przywrócenie dawnej świetności Parku Starościańskiego, stworzenie ogrodu zimowego i czytelni na wolnym powietrzu umożliwiającej organizację „Kulturalnych wieczorów dyskusyjnych” ,Organizacja otwartych spotkań wspólnego czytania i dyskusji nad książką
4.3. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego
4.4. Rewitalizacja terenów zielonych osiedla 700-lecia
4.5. Stawy Morka otwarte dla mieszkańców
4.6. Rewitalizacja terenów zielonych osiedla Odrodzenia
4.7. Skwerek Al. Marcinkowskiego
4.8. Prywatny Dom Seniora na ul. Poznańskiej
4.9. Zakup rowerów dla straży miejskiej i policji

Przedsięwzięcie 5. Rozwój oferty pomocy społecznej
5.1. Budowa nowej infrastruktury społecznej na rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami
5.2. Projekt „Skuteczne wsparcie”
5.3 Prowadzenie i rozszerzenie działań klubu seniora
5.4 Działalność Centrum Wsparcia Opiekunów
5.5 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
5.6. Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej

Przedsięwzięcie 6. Rewitalizacja Krążkowych
6.1. Remont budynku wraz termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu obiektu użyteczności publicznej centrum socjalnego
6.2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Sołectwie Krążkowy

Przedsięwzięcie 7. Poprawa warunków technicznych Infrastruktury edukacyjnej
7.1. Stworzenie warunków technicznych do realizacji nowej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie
7.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkola 5 i 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie

Przedsięwzięcie 8. Rewitalizacja budynków mieszkalnych, realizowane na Podobszarze rewitalizacji I. Rynek i okolice oraz Podobszarze rewitalizacji II. Przedmieście
8.1. Nowe inwestycje w poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Podobszaru rewitalizacji I. Rynek i okolice
8.2. Nowe inwestycje w poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Podobszaru rewitalizacji II. Przedmieście.

Obszar rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno obejmuje łącznie 185,6 ha, przy czym powierzchnia całej gminy wynosi 11 570 ha. Oznacza to, iż obszar rewitalizacji stanowi 1,6% łącznej powierzchni Miasta i Gminy Kępno. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 6 174 osoby, czyli 25,03% ogółu mieszkańców (na 2016 roku Miasto i Gminę Kępno zamieszkiwało 24 666 mieszkańców):

Podobszar rewitalizacji I. Rynek i okolice obejmujący obszar 72,2 ha, zamieszkały przez 3 427 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji II. Przedmieście obejmujący obszar 62,2 ha, zamieszkały przez 2 223 mieszkańców

Podobszar rewitalizacji III. Krążkowy, na który składa się miejscowość Mianowice obejmująca obszar 44,4 ha, zamieszkała przez 524 mieszkańców oraz przysiółek Olendry o powierzchni 6,8 ha, zamieszkała przez 103 mieszkańców.

Realizacja programu w perspektywie lat ma doprowadzić do realizacji wizji, w której obszar zdegradowany jest miejscem aktywizacji społeczność lokalnej. Dzięki zrealizowanym działaniom rewitalizacyjnym inwestycyjnym i „miękkim” dostrzec można spadek zidentyfikowanych problemów społecznych. Dzięki rozwojowi infrastruktury mieszkaniowej i publicznej możliwe jest świadczenie usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych na najwyższym poziomie. Dbając o zieleń z właściwym jej wyeksponowaniem, obszar rewitalizacji jak i całe Miasto i Gmina zachowa ciągłość lokalnej osnowy ekologicznej oraz wzmocni swój wizerunek, gwarantując dalszy zrównoważony rozwój. Centrum miasta wraz z synagogą stanowią potencjał dla realizacji licznych działań aktywizacyjnych i budujących lokalną tożsamość mieszkańców Kępna.

Program Rewitalizacji został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dn. 31.08.2017 r., a następnie został pozytywnie oceniony przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na potrzeby opracowania programu powołany został Zespół ds. Rewitalizacji oraz zaangażowana firma ekspercka STREFAPLUS z Warszawy. Przygotowanie Programu zrealizowane zostało w ramach projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kępno na lata 2017-2023 współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Opracowane na podstawie materiałów MiG Kępno

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kino Sokolnia
Ciąg dalszy modernizacji kina

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji Kina Sokolnia. W dniu 12.10.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie trzeciego etapu modernizacji kina...

Zamknij