Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępińskie Partnerstwo Lokalne

22 kwietnia 2014r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie odbyły się Warsztaty Partnerstwa Lokalnego pn. „EDUKACJA – PRACA – RYNEK PRACY”. Głównym ich celem jest wypracowanie platformy innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowy tożsamości lokalnej wśród członków kępińskiej społeczności.

Otwarcia pierwszego cyklu warsztatów dokonali Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Powiatu Kępińskiego oraz Iwona Rataj Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. W swoich wystąpieniach podkreślili potrzebę aktywizowania całych społeczności na rzecz współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie powiatu:

„Nawet najlepiej zorganizowane organy nie potrafią poradzić sobie same z niektórymi problemami występującymi na regionalnych czy lokalnych rynkach pracy. Dlatego też, niezwykle istotna jest wymiana poglądów w obszarze gospodarki lokalnej i sposobów generowania zatrudnienia…” –  mówił Włodzimierz Mazurkiewicz.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny warsztatów do udziału w nich zaproszeni zostali przedstawiciele: władz Powiatu Kępińskiego oraz pozostałych samorządów lokalnych; wydziałów oświaty, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rad rodziców oraz instytucji szkoleniowych; pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych. Do współpracy zaproszeni zostali także przedstawiciele innych instytucji działających w obszarze rynku pracy tj.: OHP, OPS, US wspieranych przez doradców zawodowych, pośredników pracy, lidera Klubu Pracyoraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

Warsztaty partnerstwa lokalnego przeprowadziła Jadwiga Olszowska Urban Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners Network” z Krakowa.

Po przedstawieniu programu spotkania przybliżyła uczestnikom możliwości i korzyści płynące ze wspólnego partnerstwa lokalnego, które może stać się filarem aktywizacji kępińskiego rynku pracy. Podkreśliła tym samym, że jedną z najefektywniejszych metod jest korzystanie z najlepszych praktyk dotyczących partnerstwa w obszarze edukacji, pracy oraz rynku pracy: ……

 „Program partnerstwa lokalnego nie rozwiązuje problemu bezrobocia ani nie jest formą przeciwdziałania temu zjawisku. Ma natomiast na celu pomóc społecznościom w aktywnym działaniu i rozwiązywaniu własnych problemów na rynku pracy, dostarczając im określonych narzędzi, z których mogą skorzystać. Innowacyjność idei partnerstwa polega na tym, że w skuteczne działania na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy zaangażowani są różni kreatorzy rynku pracy…” – mówiła Jadwiga Olszowska Urban – ekspert w dziedzinie partnerstwa lokalnego i komunikacji społecznej.

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj, zaprezentowała zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi młodych, w tym pozycji absolwentów wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że:

„Wciąż istotnym problemem naszego rynku pracy pozostaje niekorzystna struktura zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych. Co druga osoba bezrobotna to młodzież do 34 roku życia – 37% wśród tych bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego, co siódmy bezrobotny nie posiada doświadczenia zawodowego a co czwarty, nie posiada kwalifikacji zawodowych. To czynniki utrudniające znalezienie i utrzymanie zatrudnienia…”

W dalszej części warsztatów, Marcin Piotrowski Kierownik Oddziału Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, przestawił projekt  „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” prowadzony w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Projekt ten jest przykładem dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób niepełnosprawnych. Działania podejmowane w ramach projektu zmierzają do wsparcia osób niepełnosprawnych w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania pracy…” – jak mówił Marcin Piotrowski.

Animator zajęć Jadwiga Olszowska Urban, otwierając debatę panelową podkreśliła potrzebę zmiany myślenia o polityce rynku pracy i konieczności podjęcia działań w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego na rzecz wzrostu zatrudnienia w powiecie kępińskim.

Ponad 100 zaproszonych przedstawicieli z różnych sektorów aktywnie uczestniczyło w zajęciach warsztatowych, który poświęcony był aktualnej sytuacji w powiecie kępińskim, oraz bieżącym problemom.

Uczestnicy warsztatów pracowali w grupach zadaniowych i prowadzili szeroką dyskusję nad kapitałem lokalnym w celu stworzenia „beczki” potrzeb mieszkańców. Na tej podstawie ocenili jaki jest dostęp do kapitału gospodarczego oraz ludzkiego. W trakcie prezentacji swoich prac wskazywali na słabe strony powiatu dotyczące: braku specjalistów posiadających  wymagane przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności zawodowe, niskiego poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich, nieadekwatnego do potrzeb rynkowych wyboru kierunków kształcenia przez młodzież, która nie kształci się w zawodach deficytowych, niedopasownia oferty  szkolnictwa zawodowego, małego zróżnicowanie ofert pracy ze względu na monopol meblowy, braku wsparcia kapitałowego dla dużych firm, braku współpracy gminy Kępno z lokalnymi liderami, słabego rozwoju gospodarczego na wsi, niedostatecznego rozwój infrastruktury drogowej, słabej komunikacja publicznej, zagrożeń ekologicznych, niskich płac, niewystarczającej dostępności usług opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, niedostatecznej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz słabo rozwiniętego trzeciego sektora.

Poza tym uczestnicy wskazali na atuty czyli niskie rejestrowane bezrobocie, wielopokoleniowy biznes, prężnie działający i rozwijający się przedsiębiorcy, otwartość na współpracę z władzami powiatu, dobrą bazę edukacyjną, pozytywną konkurencję, skuteczne pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych przez urząd pracy, walory turystyczne,  inwestycje infrastrukturalne, przewagę eksportu nad importem oraz dobre położenie geograficzne.

Wynikiem prac zespołowych było również określenie lokalnych strat tzw. „wycieków” z powiatu w zakresie odpływu wykształconej młodzieży do dużych miast lub za granicę, dokonywania zakupów poza Kępnem, migracji lokalnego kapitału z uwagi na zatrudnianie mieszkańców innych powiatów, korzystanie z ofert rekreacyjno kulturalnych w ościennych powiatach (basen, kino, teatr).

Na zakończenie Jadwiga Olszowska Urban podziękowała wszystkim uczestnikom grup roboczych za ogromne zaangażowanie i rzeczową współpracę zespołową.

Druga część warsztatów na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy została zaplanowana na 10 czerwca br. Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Kępińskiego Partnerstwa Lokalnego – proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
tomasz gaszczak - laureat i miejsca eliminacji nokregowych xxxviii olimpiady wiedzy i umiejetn
W drugiej klasie można wygrać z maturzystami

Tomasz Gąszczak, uczeń drugiej klasy technikum agrobiznesu w Zespole Szkół   Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie pokonał maturzystów podczas eliminacji okręgowych...

Zamknij