Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępiński Budżet Obywatelski 2016

W dniu 23 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kępno konsultacji w sprawie tzw. budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to część środków budżetu, o wydatkowaniu których decydują sami mieszkańcy Gminy.

O zadaniach jakie realizowane będą w ramach środków budżetu obywatelskiego zadecydują osoby zamieszkujące Gminę Kępno, które będą miały możliwość zgłaszania propozycji zadań, a następnie poprzez jawne głosowanie dokonają wyboru zadań, jakie zostaną zrealizowane.

Zasady
Kwota przeznaczona na tzw. budżet obywatelski wynosi 300 000,00 zł

Ze środków budżetu mogą być realizowane zadania:
- należące do zadań własnych Gminy Kępno;
- możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
- zlokalizowane wyłącznie na mieniu Gminy Kępno;
- których koszt realizacji nie przekroczy 80.000,00 zł

Zgłaszanie projektów
Projekty może zgłosić każda pełnoletnia osoba zamieszkująca na terenie Gminy Kępno, której propozycja uzyska poparcie przynajmniej 25 pełnoletnich mieszkańców Gminy Kępno.
Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt.

Zgłaszanie projektów odbywa się na określonym formularzu w terminie od 27 lipca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w wyznaczonym terminie w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

Weryfikacja projektów
W terminie od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. mieszkańcy mogą zgłosić chęć udziału w obradach komisji, której zadaniem będzie weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym projektów złożonych do realizacji w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Zgodnie z zasadami w komisji może zasiąść maksymalnie 3 mieszkańców, wylosowanych spośród mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w pracach komisji.

Losowanie podzielone zostanie na trzy grupy wiekowe (I grupa: 18-30 lat, II: grupa 31-50 lat, III grupa: osoby powyżej 50 roku życia), z których wylosowany zostanie jeden przedstawiciel.
Do prac w komisji powołanych zostanie 3 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
W skład komisji mogą wejść również radni Rady Miejskiej w Kępnie, w liczbie nie większej niż 5 osób.

Za pracę w komisji jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

Zadaniem komisji, będzie weryfikacja złożonych projektów według kryteriów:
- możliwości realizacji projektu
- zgodności projektu z zadaniami własnymi Gminy Kępno
- kryterium finansowe – koszt jednego zadania nie może przekroczyć 80.000,00 zł
- kryterium miejsca – zadanie może być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Kępno

W trakcie prac komisja może zażądać od autora projektu dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Na zakończenie prac komisja sporządza listę 10 pozytywnie zweryfikowanych projektów, które w dalszej części zostaną poddane głosowaniu.

Wybór projektów – Głosowanie
Wybór projektów odbędzie się w głosowaniu jawnym w terminie od 09.09.2015 r. do 29.09.2015 r. Lista miejsc wyznaczonych do głosowania i adres strony internetowej podany zostanie do wiadomości przynajmniej na 7 dni przez datą głosowania.
Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Gminy Kępno, w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pomocą formularzy do głosowania.

Na formularzu do głosowania należy podać:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- telefon
- numer PESEL
- oraz postawić znak „X” przy zadaniu, na które oddaje się swój głos. Formularz papierowy należy czytelnie podpisać.

KAŻDEJ OSOBIE, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W GŁOSOWANIU,
PRZYSŁUGUJE TYLKO JEDEN GŁOS!

Głosy nieważne:
- oddane przez jedną osobę na kilku formularzach do głosownia;
- oddane przez nieuprawnione osoby;
- oddane na nieprawidłowo wypełnionych formularzach do głosowania.

Zgodnie z zasadami, istnieje możliwość podania do publicznej wiadomości cząstkowych wyników głosowania. Będzie to uzależnione przede wszystkim od uwarunkowań technicznych.

Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą jak 100 głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na „Kępiński Budżet Obywatelski 2016”.

Wyniki głosowania zamieszczone zostaną na stronie internetowej UMiG Kępno oraz na tablicy ogłoszeń w terminie do 30 dni od zakończenia głosowania.

Psikus

Uwagi
jeśli w postępowaniu przetargowym lub zgodnie z procedurami w sprawie zasad udzielania w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację projektu nie zostanie wyłoniony wykonawca lub wykonawcy złożą oferty, których najkorzystniejsza cena przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zdania, projekt nie będzie realizowany;
projekty zadań inwestycyjnych wymagające przeprowadzenia długotrwałych procedur administracyjnych, których zachowanie może spowodować wydłużenie terminu realizacji inwestycji powyżej jednego roku budżetowego, nie będą kwalifikowane do realizacji.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
podpisanie umowy
Nowy wóz strażacki dla OSP w Trzcinicy

27 lipca w Poznaniu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowaniu...

Zamknij