Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Jednogłośne absolutorium w Trzcinicy

18 czerwca 2014 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Trzcinica. Jak mówili radni było to już siódme z rzędu jednogłośne absolutorium dla wójta Grzegorza Hadzika.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk. Następnie Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał. Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcinica za rok 2013 wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przedstawiona została także opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica przez jej przewodniczącego Stanisława Maryniaka.

Komisja jedyną uwagę jaką miała do wykonania budżetu za 2013 rok to wzrost wydatków bieżących, była to jednak bardziej zachęta do szukania oszczędności a nie wskazanie jakieś konkretnej nieprawidłowości. Za wskazanie tego pola do zmian podziękował później komisji wójt Grzegorz Hadzik.

Po kolejnych etapach procedury absolutoryjnej rada Gminy Trzcinica podjęła uchwałę o udzieleniu jednogłośnie absolutorium za rok 2013 Wójtowi Gminy Trzcinica. Po głosowaniu Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom, Skarbnikowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Baraniakowi, Sekretarz Gminy Trzcinica Renacie Ciemny oraz pracownikom Urzędu Gminy w Trzcinicy za współpracę.

Podsumowanie wykonania budżetu za rok 2013

Dochody zostały wykonane na poziomie 15 885 523,10 złotych czyli 101,07% planu. Wśród nich znalazły się dochody własne w kwocie 4 917 580,73 złote czyli około 31% (w roku 2012 było to 4 916 043,03 złote), w tym 1 133 622,24 złote podatek od osób fizycznych czyli około 7% dochodów, podatek od osób prawnych 645 150,50 złotych czyli około 4% dochodów, natomiast udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa to 1 357 868,63 złotych czyli około 8,5% dochodów. Otrzymane z budżetu państwa subwencje to 6 886 523 złote czyli około 43% dochodów a dotacje na zadania własne i zlecone to 2 038 604,72 złote czyli około 13% dochodów. Kolejną pozycją dochodową są środki z budżetu Unii Europejskiej i pozyskane zewnętrzne środki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 2 212 438,75 złotych czyli około 14% dochodów. Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 369 500 złotych jako dofinansowanie budowy dróg gminnych. Ponadto na zadania realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano: 19 761,60 złotych na projekt „Indywidualizacja z Gminą Trzcinica” realizowany w obu Zespołach Szkół, na projekt realizowany w GOPS w Trzcinicy „Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica” 94 950,32 złote, a na projekt realizowany w obu przedszkolach „Przedszkole marzeń” 164 503,40 złote. Natomiast dotacja stanowiąca zwrot wydatków zadania wodno-kanalizacyjnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 374 163,25 złote. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 13 972 706,77 złotych, a więc rok 2013 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1 912 816,33 złote. Dokonano także spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 036 124,59 złotych, tak więc zadłużenie Gminy Trzcinica na koniec roku 2013 wyniosło około 19% dochodów (w roku 2012 było to około 30%). Wydatki inwestycyjne w roku 2013 wyniosły 2 015 994,41 złotych czyli ponad 14% ogółu wydatków. Przekazano 310 834 złotych jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na budowę drogi powiatowej w miejscowości Smardze oraz remont mostów w miejscowościach Kuźnica Trzcińska i Pomiany. Udzielono poręczenia wekslowego dla Spółki „Inwestor” w wysokości 487 705,23 złote w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej. Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik; rok 2013 był rokiem, w którym oprócz inwestycji na kwotę ponad 2 000 000 złotych zmniejszono zadłużenie o kolejną kwotę ponad 2 000 000 złotych do poziomu 19% dochodów. Udało się to i dało to możliwość rozpoczęcia nowego etapu inwestycyjnego na lata 2014-2020 co widać już w obecnym roku.

Wójt Grzegorz Hadzik ma absolutorium


Ukłon dla wielodzietnych rodzin

Ukłonem dla dużych rodzin jest zmiana, jaką dokonali radni w zasadach ustalania opłat za przedszkola. W przypadku rodzin, w których do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcinica uczęszcza troje lub więcej dzieci opłata za korzystanie ze świadczeń przez trzecie i kolejne dzieci wyniesie 50% kwoty podstawowej. Nie skorzysta z tej ulgi jakaś pokaźna grupa rodzin, ale Trzcinica pomimo iż należy do biedniejszych gmin w powiecie daje dobry przykład w zakresie polityki prorodzinnej.

Pozostałe tematy na sesji

Wójt poruszył również sprawę dostępności przedszkoli dla dzieci z gminy Trzcinica (więcej na filmie). Radni zwracali też uwagę na problem szacowania szkód łowieckich (konflikt interesów rolników i kół łowieckich), niszczenie budynków będących własnością agencji i inne sprawy (więcej na filmie).

O innych uchwałach podejmowanych na sesji: dotyczącej współpracy gminy z PCPR w Kępnie i dotacji na remont dachu zabytkowego sanktuarium w Wodzicznej można będzie przeczytać w oddzielnych artykułach.

 sesja-trzcinica-1 sesja-trzcinica-2 sesja-trzcinica-3 sesja-trzcinica-4 sesja-trzcinica-5

Komentarze

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Andrzej Piaseczny - Kępno
Dni Kępna 2014 – relacja z pierwszego dnia imprezy

Sobota 21.06 to pierwszy dzień corocznych obchodów Dni Kępna. Imprezę zorganizował Kępiński Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miasta i Gminy....

Zamknij