Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Burmistrz Aniela Kempa z nieudzielonym absolutorium

12 czerwca w Kępnie odbyła się zaskakująca sesja absolutoryjna. Po raz pierwszy w historii gminy radni nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Również Aniela Kempa sprawiała wrażenie zaskoczonej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Skarbnik MiG Kępno Jarosław Ciesielski przedstawił najważniejsze elementy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013, stwierdzając: dochody zostały zrealizowane w sposób zadowalający, co pozwoliło na wykonanie zamierzonych działań. 

Dochody Gminy Kępno zrealizowano w wysokości 75.022.082,58 zł (97,96% planu). W tm dochody bieżące: 69.959.297,77 zł i majątkowe: 5.062.784,81 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 68.128.793,97 zł (89,63% planu). W tym wydatki bieżące w kwocie 61.259.105,52 zł i majątkowe 6.869.688,45 zł.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 6.893.288,61 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło ponad 31 mln 330 tys. zł. Samorząd miał wtedy zobowiązania w wysokości 4.325.270,23 zł w tym 90 zł wymagalnych (takich, które powinny być wcześniej uregulowane – odsetkami wg zarządzenia burmistrza zostanie obciążony odpowiedzialny pracownik). O ponad 640 tys. zł wzrosły w stosunku do poprzedniego roku należności gminy (pomimo podejmowanych działań windykacyjnych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Żaden z radnych nie przedstawił uwag do prezentowanego sprawozdania i uchwała dotycząca jego zatwierdzenia została podjęta większością głosów. Większością, gdyż pięciu z członków Rady wstrzymało się od głosu.

Ocena wykonania budżetu przez Komisje

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Nie miała uwag do żadnego z zadań gminy i orzekła: Wykonanie budżetu Gminy Kępno za 2013 rok, zarówno w zakresie pozyskanych dochodów jak i zrealizowanych wydatków nie budzi zastrzeżeń. Ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przeanalizowała dochody gminy, gdzie również nie wniesiono zastrzeżeń. Pełna treść opinii Komisji Rewizyjnej: Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej RMiG Kępno

Sesja absolutoryjna w Kępnie

Także Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Kępnie większością głosów zaakceptowała taki stan rzeczy.

Dyskusja na sesji

Dyskusję na temat udzielenia absolutorium rozpoczął radny Kazimierz Czworowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienia Samorządowego”  krytycznie oceniając działania burmistrza. Mówił: Karygodne i niedopuszczalne jest niewykorzystanie dla potrzeb gminy, jej rozwoju szans, jakie występowały w 2013 roku dla pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury. Za niemożliwe do zaakceptowania uznał niezłożenie wniosku o premię w wysokości ponad 3 mln, jaką jego zdaniem mogła otrzymać gmina za aktywność w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje. Zwrócił uwagę na niezrealizowanie w terminie niektórych działań, takich jak inwestycje w przedszkolu na osiedlu Odrodzenia. Krytycznie odniósł się też do konfliktu z towarzystwem Sokół i likwidacji kępińskiego kina. Polityka zatrudnienia w opinii Czworowskiego także budzi zastrzeżenia. Pani burmistrz nie jest dobrym gospodarzem i nie potrafiła w 2013 roku współpracować z radnymi, wręcz zaniechała działań na rzecz rozwoju naszej gminy – zakończył swoje wystąpienie.

Sesja absolutoryjna w Kępnie

Następnie głos zabrał radny Jakub Grabowski (w imieniu Klubu Radnych „Forum”, radnych niezależnych i z Platformy Obywatelskiej), również wypowiadając się niepochlebnie na temat pracy burmistrza. Zgłosił szereg zastrzeżeń w sprawie wykonania budżetu. Apelujemy o szersze, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych i dążenie do obniżania zadłużenia naszej gminy. Nie traktowaliśmy i nie ulegniemy pokusie traktowania udzielanie lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi, jako narzędzia walki politycznej lub realizacji własnych celów i interesów – dodał radny. Największej krytyce został jednak poddany styl rządzenia Anieli Kempa: gdybyśmy współpracowali, rozmawiali i słuchali siebie nawzajem, to moglibyśmy biec do przodu, a nie tylko iść małymi kroczkami. Grabowski zwrócił uwagę na brak spotkań burmistrz z radnymi w sprawie udzielenia absolutorium w tym roku, jak i w poprzednim. Nie odbyło się też żadne spotkanie z radnymi z inicjatywy rządzącej. Stwierdził, że atmosfera towarzysząca współpracy może zaszkodzić gminie Kępno. Pełen tekst oświadczenia do odczytania pod adresem: oświadczenie odczytywane podczas sesji

Sesja absolutoryjna w Kępnie

Burmistrz, Aniela Kempa, w swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła  wagę pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zmniejszenia zadłużenia gminy. Wspomniała też o realizacji zadań w obszarze funduszu sołeckiego, gdzie wszystkie zadania wykonano w ponad dziewięćdziesięciu procentach. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku zwracam się do państwa radnych o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu gminy Kępno w 2013 roku - zakończyła.

Głosowanie

Wyniki głosowania były zdumiewające – przynajmniej dla tych, którzy nie śledzili ostatnio kępińskiej polityki. Za podjęciem uchwały nad absolutorium była tylko jedna radna, Irena Żłobińska. Przeciwko zagłosowało sześciu radnych, wstrzymało się aż dziesięć osób. Stwierdzam, że Wysoka Rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno – podsumował głosowanie przewodniczący Krzysztof Dąbrowski. Największym zaskoczeniem dla wszystkich było wstrzymanie się od głosu przez tak dużą grupę.

Sesja absolutoryjna w KępnieSesja absolutoryjna w Kępnie

Jak teraz będzie wyglądać praca Anieli Kempa? Burmistrz nie otrzymała absolutorium, jednak nie wszczyna to procedur związanych z ogłoszeniem referendum w sprawie jej odwołania, gdyż wybory odbędą się w listopadzie. Do końca kadencji zostało więc mniej niż dziewięć miesięcy, zatem taka inicjatywa nie zostanie podjęta.

Aniela Kempa - Burmistrz MiG Kępno

Aniela Kempa Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Nasze uwagi

Dziwny jest fakt, że członkowie Komisji Rewizyjnej najpierw pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu nie wnosząc ani jednej uwagi czy zastrzeżenia (podczas prac komisji) a później na sesji wstrzymali się od głosu. Tym bardziej, że między sporządzeniem opinii a sesją absolutoryjną nie pojawiły się żadne nowe informacje. Wniosek komisji o udzielenie absolutorium został w pełni pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Jak się dowiadywaliśmy część radnych nie poparła uchwały o udzielenie absolutorium nie z racji zastrzeżeń do wykonania zeszłorocznego budżetu ale z racji całokształtu współpracy z burmistrzem. Tymczasem absolutorium służy tylko i wyłącznie do oceny wykonania budżetu.

Wśród argumentów radnych w wypowiedziach podczas sesji padały zarówno bezpośrednio związane z absolutorium takie jak np. niski poziom pozyskanych funduszy zewnętrznych, opóźnienia w inwestycjach, zapłacone odszkodowania jak i takie, za które odpowiedzialność ponosi zarówno burmistrz jak i rada uchwalająca budżet (np. wysoki poziom zadłużenia).

Burmistrz Aniela Kempa również koloryzowała w wystąpieniu swoją ocenę. Przedstawiła wykonanie zadań określonych w funduszu sołeckim, które stanowią jednak bardzo mały procent całości wydatków i są dość szczegółowo określone jeszcze w roku poprzedzającym uchwalanie budżetu. Mówiła, że RIO pozytywnie zaopiniowało wykonanie budżetu – tymczasem jedynym podmiotem dokonującym oceny wykonania budżetu jest Komisja Rewizyjna (RIO ocenia jedynie dokument – sprawozdanie z wykonania budżetu pod kątem formalnym a nie faktycznego wykonania zadań). Nie odniosła się podczas swojej wypowiedzi do zarzutów stawianych w dyskusji sesyjnej. Praktycznie wygłosiła tylko swoje wcześniej przygotowane oświadczenie ignorując uwagi przedmówców. Zatem nie było typowej dyskusji ale wzajemne wygłaszanie oświadczeń a dobrą praktyką podczas sesji absolutoryjnych jest wyjaśnianie przez włodarza gminy wątpliwości radnych.

Sam fakt absolutorium w roku wyborczym nie ma praktycznego znaczenia ale ma duże znaczenie symboliczne. Burmistrz Aniela Kempa dostała od radnych „żółtą kartkę” co na pewno nie napawa ją optymizmem przy zamiarze reelekcji. Skoro przeważająca większość radnych nie znalazła powodów do udzielenia jej absolutorium to oznacza, że zdecydowanie nie akceptują jej rządów.

Komentarze

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Laureaci - Kępno
Spece od olimpiad zimowych

2 czerwca 2014 roku w Białymstoku odbył się Finał Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „Zimowe Igrzyska Olimpijskie – od Chamonix do...

Zamknij