Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

W Bralinie absolutorum udzielone jednogłośnie

26 maja 2014 r. odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Bralin. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez radę wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi Romanowi Wojtysiakowi za 2013 rok. Jak można było przypuszczać radni w głosowaniu byli jednomyślni.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2013 rok, które przedstawił wójt gminy Roman Wojtysiak.

Plan budżetu gminy uchwalony na 2013 r. przewidywał dochody w wysokości 19 076 013,83 zł i został zrealizowany w wysokości 18 356 978,81 zł, co stanowi 96,23% wykonania planu rocznego. Natomiast plan wydatków wynosił 19 603 632,43 zł, a wykonanie nastąpiło w kwocie 18 082 406,96 zł, co stanowi 93,9% rocznego planu wydatków. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości 2 522 775,36 zł. Wśród głównych zadań inwestycyjnych w 2013 roku znalazły się m.in.: zakończenie budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej, gdzie w 2013 r. była to kwota 186 071 zł, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 873 890 zł, budowa i modernizacja dróg gminnych – 829 596 zł czy dotacje celowe dla powiatu kępińskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych branży drogowej realizowanych przez powiat na terenie gminy Bralin w łącznej kwocie 244 710 zł. W 2013 r. planowano deficyt budżetu w wysokości 527 618,60 zł, gdzie ostateczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 274 571,85 zł.

Po złożeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu skarbnik gminy Grażyna Mosch przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bralin na 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Następnie przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Fras odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bralin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bralin za 2013 rok. Po czym radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. Po głosowaniu wójt Roman Wojtysiak podziękował radnym, sołtysom, kierownictwu i pracownikom urzędu za dobrą współpracę i rzetelną pracę. Szczególne podziękowania i kwiaty złożył na ręce skarbnik gminy Grażyny Mosch, która czuwa nad prawidłowością działalności finansowej gminy.

Po kilkuminutowej przerwie obrady wznowiono, by podjąć cztery bieżące uchwały: zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok, uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminie Bralin i uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nowej Wsi Książęcej i Borku Mielęckim.

Tego dnia radni przyjęli także nowe stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Od 1 czerwca 2014 roku pobór 1 m3 wody z wodociągu kosztował będzie 2,23 zł plus należny podatek VAT (wzrost o 5 gr). Zaś cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosić będzie 4,63 zł plus podatek VAT (wzrost o 11 gr). Miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz pozostała na dotychczasowym poziomie – 2 zł + VAT. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni zdecydowali o podniesieniu dotychczas obowiązujących stawek o stopień inflacji.

Absolutorium w gminie BralinSesja absolutoryjna w Bralinie

Opracowano na w oparciu o materiały Gminy Bralin.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Monte Cassino
Autostopem na bieg ku chwale poległych żołnierzy

Monika Tomczyk, ze Słupi pod Kępnem, relacjonuje podróż do Włoch oraz bieg na Monte Cassino, w którym brała udział. Był...

Zamknij