Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku pierwszy raz w ARiMR

Po raz pierwszy wnioski o dopłaty do materiału siewnego można złożyć w kępińskim Biurze Powiatowym ARiMR. Do tej pory obsługą tych wniosków zajmował się Oddział Terenowy ARR w Poznaniu. Nabór wniosków rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do 25 czerwca 2018.

Dopłaty udziela się rolnikom z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do upraw roślin zbożowych, strączkowych i ziemniaków.
Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w wymaganym terminie wraz z załącznikami, czyli dowodem zakupu ziarna lub sadzonek. Dodatkowo przedstawić należy decyzje dotyczące materiału siewnego wydane przez ARR w ostatnich dwóch latach oraz innych pomocy de minimnis pozyskanych w rolnictwie.
Stawki dopłaty zostaną ustalone we wrześniu. W 2017 roku wynosiły one 92,45 zł za 1 ha zbóż, 147,90 zł za 1 ha roślin strączkowych oraz 462,25 zł w przypadku 1 ha uprawy ziemniaków.
Najbliższy rok w ARiMR będzie szczególnie intensywny, gdyż poza obowiązkami przejętymi z ARR planuje się rozpoczęcie kolejnych naborów wniosków w ramach działań inwestycyjnych dla rolników. Już w lutym uruchomiony zostanie nabór dotyczący działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Następnie w marcu planowane jest działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w maju „Premia dla młodych rolników” oraz w czerwcu „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.
24 stycznia o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej CKU przy ZSP NR 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10C, będzie można poznać szczegóły planowanych naborów w ramach cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Na spotkaniu obecne będą instytucje najbliższe sprawom rolnictwa, w tym WODR, KOWR, KRUS, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. Zapraszamy!

doplaty

Uczestnicy mechanizmu

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Przedmiot dopłaty
Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.
Dopłatami nie jest objęty rzepak i kukurydza oraz uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.

Warunki uzyskania dopłaty

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1. Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR .
2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Obowiązkowe Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:
Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:
faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ, który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:
Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Stawki dopłaty

Stawki dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2018 r. zostaną określone do 30 września 2018 roku. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
Stawki dopłat do materiału siewnego za 2017 rok były na następującym poziomie:  
92,45 zł za 1 ha zbóż i mieszanek zbożowych;
147,90 zł za 1 ha przypadku roślin strączkowych;
462,25 zł za 1 ha w przypadku ziemniaków.

Wypłata dopłaty

1. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty.
2. Decyzje wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany;
3. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
biblioteka-kepno-dzieje-sie-chusty-relacja (15)
Kępno: O czytaniu dziecku w nosidle

12 stycznia w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie o nazwie „Poczytaj mi mamo, tato… w nosidle”. Wydarzenie...

Zamknij