Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

2 miliony złotych na aktywizację bezrobotnych

 

kapitał ludzki

Realizacja projektów unijnych w powiecie kępińskim nie zakończyła się wraz z upływem perspektywy finansowej 2007–2013. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dopuściło możliwość wydłużenia okresu realizacji części przedsięwzięć o 2014r., wśród nich Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, w obszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kępiński PUP wykorzystał tę szansę i pozyskując ponad 2 milionowe dofinansowanie kontynuuje realizację projektu systemowego „Krok do sukcesu” również w 2014r.

Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych zmierzająca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Z pozyskanych przez Urząd Funduszy Europejskich skorzystają osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kępnie. W bieżącym roku grupa docelowa liczy aż 230 osób (w tym 145 kobiet). Wśród nich m.in. osoby do 25 roku życia; długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50 roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrud-nienia oraz niepełnosprawni.

Ponadto, do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy bezrobotnych którzy utracili pracę w instytucjach sektora oświaty, młodzież nie kształcącą i nie szkolącą się.

Jakie wsparcie oferuje projekt ?

 W samym programie określono najbardziej adekwatne kierunki działań dostosowane do potrzeb grupy docelowej, która już od początku roku otrzymuje odpowiednie dla siebie wsparcie.

Podstawowe usługi oferowane wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania.

Dotychczas ze wsparcia w ramach projektu skorzystało już 68 osób bezrobotnych. Wśród nich uczestnicy i uczestniczki szkolenia „Szwaczka w tapicerstwie” (5os.), szkolenia „ABC przedsiębiorczości” połączonego z jednorazową dotacją na podjęcie działalności gospodarczej (10os.) oraz stażyści (53os.).

Nadal trwa nabór uczestników i uczestniczek projektu „Krok do sukcesu”. W najbliższym czasie osoby chętne mogą wziąć udział: w zajęciach w Klubie Pracy (16os.), kolejnych stażach (98os.) lub szkoleniu zawodowym kierowca kat. C (5os.), a 43 bezrobotnych z pomysłem biznesowym otrzyma jednorazowe środki na założenie własnej firmy.

Uruchomienie przewidzianych usług i instrumentów rynku pracy daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie stwarza realną szansę na stabilne zatrudnienie.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki otrzymają zwrot kosztów przejazdu, do i z miejsca odbywania szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, a także sfinansowanie zostaną koszty badań lekarskich przed skierowaniem na szkolenie zawodowe i staż.

 Gdzie można się zapisać ?

Nabór do projektu prowadzony jest w sposób otwarty, a warunkiem wzięcia w nim udziału jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z ankietą początkową. Dokumenty zgłoszeniowe na bieżąco udostępniane są przez pośredników pracy w siedzibie PUP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 62 78 203 69 lub 62 59 026 22.

dotacjePUPzdjęcie

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Grzegorz Zapolny
GOK ma swoją monografię

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie doczekał się swojej pierwszej kompleksowej monografii. Z okazji trzydziestej rocznicy istnienia jednostki, wydana została publikacja,...

Zamknij